Adatvédelem GROW Education Kft.

I.   Általános rész

1.      Bevezetés

A GROW Education Kft. (a továbbiakban: „GROW”) fontosnak tartja a képzéseire jelentkezők és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A GROW az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

2.      Fogalmi meghatározások

Az adatkezelési tájékoztatóban gyakran előforduló kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a GROW-val kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi;

Adathordozó: az adat megjelenítését lehetővé tevő eszköz, ideértve az iratokat is. Papíralapú, illetve mágneses adathordozó, különösen: okirat, mágneslemez, pendrive, CD, DVD, mágnesszalag, HDD, videoszalag, hangszalag;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így ebbe a körbe tartozik különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése nyilvános vagy nem nyilvános adatbázisból, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatmegjelölés:a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. Kötelező az adatmegjelölés, ha a személyes adat helyességét vagy pontosságát az érintett vitatja;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a személyes adat egyedileg meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a személyes adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságát érintő esemény, amelynek eredménye a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés;

Adatzárolás: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Alkalmazott jogszabályok: a GROW adatkezelései során az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével jár el:

i.        GDPR

ii.        Infotv.

iii.        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”)

iv.        2000. évi C. törvény a számvitelről („Számv. tv.”)

v.        2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól („Grt. ”);

vi.        felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt a személyes adattól elkülönítve tárolják és megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosított, hogy a korábban azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ezt a személyes adatot nem lehet hozzákapcsolni;

Anonimizálás: olyan technikai eljárás, amely biztosítja, hogy az érintett és a személyes adat közötti kapcsolat többé nem állítható helyre;

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése abból a célból, hogy a GROW a jövőben csak korlátozottan kezelhesse őket;

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását (például az arckép vagy az ujjlenyomat);

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

Direkt marketing tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatások összessége, amelyek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása üzletkötés előmozdítása érdekében;

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

Electronic direct mail (EDM): a GROW tulajdonában lévő weboldalakon elérhető szolgáltatások értékesítésének előmozdítását célzó elektronikus üzenet;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Felügyeleti hatóság: a GDPR felhatalmazása alapján a vonatkozótagállami jogszabályban az adatvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére kijelölt hatóság;

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

Harmadik ország: az Európai Unió tagállamain, valamint az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamain (Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli államok;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Hozzájárulás: az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő, előzetes tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Irat: írásban vagy elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra. Eltérő rendelkezés hiányában a hangfelvételre és a képfelvételre is az iratra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;

Képzésen résztvevő: a GROW által szervezett, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. értelmében engedélyezett képzésnek minősülő képzésre jelentkező és azon résztvevő érintett;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

Nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelése, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők (például munkahelyi teljesítmény, gazdasági/ pénzügyi helyzet, egészségi állapot, személyes preferenciák, érdeklődési kör, megbízhatóság, viselkedés) értékelésére, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

Személyes adat megjelölése: a személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, bármilyen azonosító jele, legyen az hatóság vagy az adatkezelő által létrehozott azonosító, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Természetes személy: élő ember, aki személyiségi jogok – például a személyes adatok védelméhez fűződő jog – jogosultja lehet;

Tiltakozás: az érintett bármilyen formában (például szóban, írásban, vagy e-mailben) kifejezett nyilatkozata, amellyel a személyes adatainak kezelését kifogásolja a GROW-nál, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

3.      Ki az adatkezelő?

Neve: GROW Education Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/A.

Cégjegyzékszáma:01-09-365401

Adószáma: 10977671-2-41

Statisztikai számjele: 10977671-8559-113-01

E-mail címe: office@grow-group.com

Telefonszáma: +36 1 487 9090

Az adatvédelmi tisztviselő neve, e-mail címe, telefonszáma:

dr. Tyihák Krisztina

tyihak.krisztina@grow-group.com

36 20 425 4579

 

4.      Melyek az adatkezelés alapvető elvei?

i.                A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az érintettel kapcsolatba hozható. Az érintettel akkor hozható kapcsolatba a személyes adat, ha a GROW ténylegesen rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a kapcsolat helyreállításához szükségesek.

 1. A GROW kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot (jogszerűség elve).
 2. A GROW kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az általa folytatott adatkezelések mind az érintettek, mind pedig a GROW számára érthetőek, átláthatóak (átláthatóság elve) és tisztességesek (nem megtévesztőek) legyenek. A GROW kifelé, az érintettek irányába az előzetes tájékoztatás, míg a szervezetén belül az adatkezelésekről vezetett naprakész nyilvántartás útján gondoskodik az átláthatóság követelményének megvalósításáról.
 3. A GROW kizárólag „A GROW által folytatott egyes adatkezelések” fejezetben meghatározott célokból kezeli az érintett személyes adatait (célhoz kötöttség elve).
 4. A GROW csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve).
 5. A GROW csak az adatkezelési cél megvalósulásához feltétlenül szükséges mértékben és ideig kezeli a személyes adatokat (korlátozott tárolhatóság elve).
 6. Az adatkezelés során a GROW az adatbeviteli hiba észlelését követően általa elvégzett, illetve az érintett által kezdeményezett helyesbítéssel biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges ideig lehessen azonosítani (pontosság elve).
 7. A GROW az adatkezelés során gondoskodik az általa kezelt személyes adatok titokban tartásáról, illetéktelenek általi hozzáférés megakadályozásáról (bizalmasság elve).

 

5.      Sor kerül adatfeldolgozó igénybevételére? Ha igen, milyen feltételek mellett?

i.                A GROW által igénybe vett adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok keretei között a GROW határozza meg az adatfeldolgozóval írásban kötött adatfeldolgozói szerződésben. Az általa adott utasítások jogszerűségéért a GROW felel.

 1. Az adatfeldolgozó a tevékenységének ellátása során – a GROW rendelkezései szerint – további adatfeldolgozót igénybe vehet.
 2. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a GROW rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a GROW rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 3. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a GROW üzleti tevékenységében érdekelt.

 

Az egyes adatfeldolgozók és az általuk végzett tevékenység részletezése „A GROW által folytatott egyes adatkezelések” fejezetben található.

 

6.      Milyen intézkedésekkel garantálja a GROW az általa kezelt személyes adatok biztonságát?

i.                A GROW az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintett magánszférájának legmagasabb szintű védelmét.

 1. A GROW, illetve tevékenységi körében az általa igénybe vett adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 2. A GROW megfelelő intézkedésekkel – például titkosítás, anonimizálás – védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 3. A GROW a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 4. Amennyiben a GROW automatizált döntéshozatali rendszert – beleértve különösen a profilalkotást – vesz igénybe a személyes adatok feldolgozásához, úgy ennek során a GROW és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

1)      a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

2)      az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

3)      annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely címzetteknek továbbították vagy továbbíthatják;

4)      annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

5)      a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

6)      azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 1. A GROW és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül a GROW azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a GROW számára.

 

7.      A személyes adatok mely esetekben továbbíthatók harmadik személyek részére?

i.                A személyes adatok akkor továbbíthatók harmadik – az érintetten, a GROW-n és az adatfeldolgozón kívüli – személy részére, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt a GDPR, törvény, vagy önkormányzati rendelet lehetővé teszi.

 1. EGT tagállamba irányuló adattovábbítást a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belül történne az adattovábbítás. A GROW személyes adatot nem EGT tagállamba (harmadik országba) csak akkor továbbít, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult vagy a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja (azon országok listája, amelyek adatvédelmi előírásait az Európai Bizottság megfelelő szintűnek minősítette, az alábbi linken található).
 2. Az érintett hozzájárulása, illetve a célországra vonatkozó megfelelőségi határozat hiányában személyes adat az alábbi esetekben továbbítható EGT-n kívüli országba:

1)      A felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül

 1. kötelező erejű vállalati szabályok (binding corporate rules) alapján,
 2. az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén (elérhetők az alábbi oldalon),
 3. a felügyeleti hatóság által és a Bizottság által jóváhagyott általános szerződési kikötések alkalmazása esetén,
 4. magatartási kódex alkalmazása esetén,
 5. tanúsítás alkalmazása esetén.

2)      A felügyeleti hatóság engedélyével a GROW vagy az adatfeldolgozó és a harmadik országbeli vagy a nemzetközi szervezeten belüli adatkezelő, adatfeldolgozó vagy a személyes adatok címzettje között létrejött szerződéses kikötések alkalmazása esetén.

3)      Az alábbiakban részletezett különös helyzetek bekövetkezése esetén:

 1. az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról,
 2. az adattovábbítás az érintett és a GROW közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges,
 3. az adattovábbítás a GROW és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
 4. az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges,
 5. az adattovábbítás jogi igények (például peres vagy hatósági eljárás megindítása) előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges,
 6. az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására;
 7. a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek.

 

8.      Melyek az érintett jogai és miként érvényesíthetők?

Az érintett a 3. fejezetben megjelölt postai címen, illetve e-mail útján vagy telefonon kérelmezheti, illetve kezdeményezheti a GROW-nél

i.                tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,

 1. a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását,
 2. személyes adatai más adatkezelőhöz hordozását,
 3. az adatkezelés korlátozását,

 

továbbá

 

i.                tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 1. kezdeményezheti, hogy az automatizált döntéshozatal hatálya rá ne terjedjen ki,
 2. visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

 

8.1 Az érintett tájékoztatása

 

i.                Az érintett kérelmére a GROW tájékoztatást ad az érintett részére a GROW által kezelt, illetve az általa a GROW adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adattárolás időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjéről és a címzettek kategóriáiról, az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a GROW-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz benyújtható panasz lehetőségéről, a kezelt személyes adatok forrásáról (ha azok nem közvetlenül az érintettől származnak), az automatizált döntéshozatalról (beleértve a profilalkotást is), az automatizált döntéshozatal logikájáról, valamint arról, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 1. A GROW a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, az érintett erre irányuló kifejezett kérelmére írásban adja meg a kért tájékoztatatást.
 2. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a GROW-hoz. Egyéb esetekben a GROW a tájékoztatás-kérés megválaszolásával kapcsolatban felmerült, indokolt és igazolt költségeinek megtérítését kérheti a tájékoztatást kérőtől. Az érintett tájékoztatását a GROW csak az GDPR-ban és az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadását indokolhatja,

1)      ha az érintett jelen fejezetben nevesített jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás) az állam külső és belső biztonsága (például a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából (beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is), továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében törvény korlátozza, valamint

2)      ha a tájékoztatási kérelmet benyújtó az érintettől különböző személy és nem igazolja a kérelem előterjesztésére vonatkozó jogosultságát.

 1. A tájékoztatás megtagadása esetén a GROW írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására milyen indok alapján került sor.

 

8.2 A személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 

i.                Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a GROW rendelkezésére áll, a személyes adatot a GROW helyesbíti.

 1. A személyes adatot törölni kell, ha

1)      az adatkezelési cél megszűnt,

2)      az érintett visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

3)      az érintett tiltakozik a jogos érdeken – mint adatkezelési jogalapon – alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen,

4)      a kezelése jogellenes,

5)      a személyes adatokat a GROW-ra alkalmazandó, az Európai Unió vagy Magyarország joga által előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,

6)      azt bíróság vagy a felügyeleti hatóság elrendelte.

 1. Ha a GROW nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. Törlés helyett a GROW zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 3. A GROW megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 4. A GROW a helyesbítésről, zárolásról és törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

8.3 Az adathordozhatósághoz való jog

 

i.                Az érintett kezdeményezheti a GROW-nál a rá vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, (számító)géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását, továbbá jogosult arra, hogy a GROW ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa feltéve, ha

1)      az adatkezelés automatizált módon történik és

2)      az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

i.                A GROW az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését:

1)      az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a GROW ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

2)      az adatkezelés jogellenessége esetén az érintett adatai törlése helyett csupán azok időbeli vagy módbeli felhasználásának korlátozását kéri a GROW-tól,

3)      a GROW-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, azonban az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez igényli azok rendelkezésre bocsátását a GROW-től,

4)      az érintett tiltakozott a GROW vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelést megalapozó jogos érdek elsőbbséget élvez-e az érintett jogos indokaival szemben.

 1. Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tároláson túlmenően csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve Magyarország fontos közérdekéből lehet kezelni.
 2. A GROW a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja a korlátozást kezdeményező érintettet.

 

8.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

 

i.                Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

1)      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a GROW vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve, ha a személyes adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges,

2)      ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, céljára történik.

 1. A GROW a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 2. Ha a GROW az érintett tiltakozását megalapozottnak találja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 3. Ha az érintett a GROW döntésével nem ért egyet, illetve ha a GROW 30 napon belül sem vizsgálja meg a kérelmet, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt pert indíthat a GROW-val szemben.

 

8.6 Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos érintetti jogok

 

i.                Az érintett kezdeményezheti a GROW-nál, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt jelentős mértékben érintené, kivéve abban az esetben, ha az automatizált döntés

1)      az érintett és a GROW közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

2)      meghozatalát a GROW-ra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít,

3)      az érintettnek az előzetes tájékoztatás ismeretében tett, kifejezetten hozzájárulásán alapul

azzal, hogy az 1) és a 3) pont szerinti esetben a GROW az érintett részére biztosítja a döntéssel szembeni kifogás lehetőségét, valamint azt, hogy emberi beavatkozást (például az automatizált döntés eredményének utólagos felülvizsgálatát) kezdeményezzen.

 

 1. A GROW az érintett különleges adatai esetében kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásának birtokában vagy akkor alkalmaz automatizált döntéshozatalt, ha az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, illetve azt uniós jog vagy Magyarország joga írja elő.

 

8.7 A hozzájárulás visszavonásához való jog

 

Amennyiben a személyes adatok – beleértve a különleges adatokat is – kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a GROW 3. fejezetben megadott elérhetőségeire címzett nyilatkozat útján bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, melynek következtében a GROW nem kezeli tovább a személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt megkezdett adatkezelés jogszerűségét.

A GROW a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az adatkezelésről, illetve teljesíti a helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmét, kivéve, ha a kérelemmel nem ért egyet. A kérelmezői minőségre vonatkozó megalapozott kétség esetén a GROW jogosult a kérelmezőt személyazonosságának igazolására felhívni. A GROW válaszában részletesen kifejti a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokat.

Ha az érintett nem ért egyet a GROW döntésével, bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a GROW az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először a GROW-t keresse meg.Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

9.      Melyek a jogellenes adatkezelés következményei?

i.                A GROW kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelései minden esetben jogszerűek legyenek, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.

 1. A GROW az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.
 2. Ha a GROW az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát is megsérti, az érintett a GROW-tól sérelemdíjat is követelhet.
 3. Az érintettel szemben a GROW felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés miatti sérelemdíjért is.
 4. A GROW mentesül a kártérítés, illetve a sérelemdíj megtérítése iránti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

II.              A GROW által folytatott egyes adatkezelések

 1. Engedélyezett felnőttképzések szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódó adatkezelések

 

Adatkezelési tevékenység megnevezése: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása, törlése, megsemmisítéseEDM küldése a képzésen résztvevők számára
Adatkezelés célja: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása, törlése, megsemmisítése: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseEDM küldése a képzésen résztvevők számára: a címzettek tájékoztatása az adatkezelő további képzéseiről
Automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logika, adatkezelés jelentősége és következményei az Érintettre nézve: nem releváns
Adatkezelés jogalapja: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása, törlése, megsemmisítése: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéseEDM küldése a képzésen résztvevők számára: adatkezelő jogos érdeke
Adatkezelés jogalapjának megnevezése: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása, törlése, megsemmisítése: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 21. § (1) bek.EDM küldése a képzésen résztvevők számára: GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pont
Adatfeldolgozó neve, címe: M-ÉRTÉK ’67 Bt. (2013 Pomáz, Török Ignác u. 29.)Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) 

Docca OutSource IT Kft. (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.)

 

MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.)

 

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 Amerikai Egyesült Államok)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: M-ÉRTÉK ’67 Bt.:a képzésben részt vevők személyes adatait nyilvántartó szoftver (documenta.hu) üzemeltetése és karbantartásaGoogle LLC: a képzésben részt vevők adatainak tárolása 

Docca OutSource IT Kft.: fájlszerver üzemeltetése, karbantartása

 

MiniCRM Zrt.: EDM címzettek, illetve a munkáltató által finanszírozott képzésre jelentkezők adatainak (EDM címzettek esetén: név, mail cím; képzésre jelentkezők esetén: név, beosztás, e-mail cím, vonalas telefon száma, mobiltelefon száma) tárolása

 

The Rocket Science Group, LLC: az adatkezelő által átadott adatbázis alapján EDM levél küldése az adatkezelő nevében a Mailchimp alkalmazáson keresztül

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása, törlése, megsemmisítése: a képzésben részt vevő aláírása, neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye és tartózkodási helye, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,a képzésben részt vevő szülőjének, törvényes képviselőjének neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettsége, nyelvi ismeretei, tanulmányainak értékelése és minősítése, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, a vizsga helye, időpontja, eredménye,a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele

 

EDM küldése a képzésen résztvevők számára: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása, törlése, megsemmisítése: az adat keletkezésétől számított 5 évigEDM küldése a képzésen résztvevők számára: érintett tiltakozásáig
Adatok forrása: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása: a képzésben részt vevő érintett vagy a képzésen részt vevő érintett munkáltatójaEDM küldése a képzésen résztvevők számára: a képzésben részt vevő érintett
Adattovábbítás esetén a címzett neve, teljes címe: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.)Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7.)
Az adattovábbítás jogalapja: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 22. § (1) bek. alapján pályakövetési jelentés továbbítása)Központi Statisztikai Hivatal: érintett hozzájárulása (a személyes adatok statisztikai célú átadása)
Érintettek köre: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. által előírt személyes adatok felvétele, rögzítése, nyilvántartása, törlése, megsemmisítése: képzésen részt vevő érintett és a képzésben részt vevő szülője, törvényes képviselőjeEDM küldése a képzésen résztvevők számára: a képzésen részt vevő érintett